روش fixing (ثابت )

در این روش ورق ها پس از برش وخم با استفاده از پیچ یا پرچ وتوسط نبشی های آلومینیومی بطور ثابت به زیر سازی فلزی متصل میگردند.

روش handing (ریلی)

در این روش ورق ها با استفاده از شیارهای تعبیه شده ،به صورت ریلی بر روی پروفیل های مخصوص آلومینیومی نصب میگردند در این حالت بدلیل عدم استفاده از پیچ یا پرچ ،سرعت کار بالا بوده ،امکان جداسازی وتعویض هریک از قطعات بطور جداگانه وجود داشته وهمچنین به دلیل کاربرد پروفیل های ناودانی شکل آلومینیومی ،دیگر نیازی به آب بندی نما وجود ندارد.